TECNICAS – Kagawa sensei

TECNICAS – Kagawa sensei

Viedos de tecnicas de pierna hechas por Kagawa sensei 8th dan, JKS world.

Mawashi geri Yoko geri keageUshiro geri